Uslovi korišćenja

Ovaj sajt izdaje:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

France

Tel: (33) 4 73 32 20 00
Faks: (33) 4 73 32 63

Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 €
855 200 507 RCS Clermont-Ferrand
N° TVA Intracommunautaire : FR33855200507

U daljem tekstu Michelin

Hosting za ovaj sajt obezbeđuje:

LINKBYNET

Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
France

Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
Faks: +33 (0)1 48 13 31 21

Direktor publikacije: [Représentant légal] Molimo da pažljivo pročitate ove pravne napomene pre korišćenja našeg sajta.

U ovim uslovima korišćenja, svaki od sajtova Grupe Michelin nazvan je "ovaj sajt"

ČLAN 1: PREDMET

Predmet ovih uslova je da definišu modalitete prema kojima Michelin stavlja ovaj sajt na raspolaganje korisnicima i uslove prema kojima oni pristupaju ovom sajtu i koriste ga (korisnik). Svako konektovanje podleže poštovanju ovih Uslova korišćenja, za koje Michelin zadržava pravo da ih menja ili ažurira u svakom trenutku. Pristup ovom sajtu i njegovo korišćenje uslovljeni su Vašim pristankom na ove Uslove korišćenja. Ukoliko niste saglasni sa niže navedenim odredbama, preporučuje Vam se da ne koristite ovaj sajt. 

ČLAN 2: PRISTUP SAJTU

Michelin nastoji da održava ovaj sajt dostupnim, s tim da pritom nema nikakvu obavezu da to postiže. Precizira se da pristup sajtu može biti onemogućen u svrhu održavanja, ažuriranja i iz bilo kog razloga, konkretno tehničke prirode. Michelin ni u kom slučaju nije odgovoran za ove prekide i za posledice koje oni mogu da izazovu po korisnika.
Vi se obavezujete da nećete pristupati sajtu prevarom, konkretno interaktivnim uslugama, ukoliko takve usluge postoje.

ČLAN 3: OPIS I KORIŠĆENJE USLUGE

Michelin stavlja na raspolaganje korisnicima ovaj sajt, koji omogućava pregledanje ponuda za posao koje objavljuje Michelin, odgovaranje na te ponude, slanje netraženih prijava, odgovaranje na pitanja korisnika ili organizovanje obaveštenja o novim ponudama e-mailom.

Podnošenje prijave, bilo da je netražena ili je odgovor na ponudu, biće potvrđeno u roku od 48 sati na e-mail adresu koju navede korisnik.

Kada korisnik odgovori na ponudu, ili kada podnese netraženu prijavu, Michelin se obavezuje da će u razumnom roku obavestiti korisnika o ishodu u vezi sa njegovom prijavom. Kada taj rok istekne, ukoliko Michelin ne pošalje nikakav odgovor, smatraće se da ponuda nije prihvaćena. Michelin, međutim, zadržava mogućnost da kasnije kontaktira korisnika, u slučaju da njegov profil kasnije odgovara nekoj drugoj ponudi, i to u roku od 2 godine i pod uslovom da korisnik nije tražio od firme Michelin da obriše podatke koji se odnose na njega.

Ovaj sajt takođe omogućava korisnicima koji to žele da primaju e-mailom ponude za posao firme Michelin prema kriterijumima koje je prethodno definisao korisnik. Korisnici se obavezuju da poštuju sve propise primenjive u zemlji u kojoj koriste usluge koje se stavljaju na raspolaganje na ovom sajtu, a posebno im je zabranjeno da prilažu bilo kakav dokument, podatak ili informaciju koji bi predstavljali klevetu ili uvredu, ili bili falsifikovani, ilegalni, pogrešni ili bi ugrožavali javni red ili moral ili informatičko funkcionisanje sajta.

Michelin zadržava pravo da obriše prijavu za koju bi se ispostavilo da je očigledno suprotna javnom redu ili moralu ili da podvrgne sudskom gonjenju svakog korisnika koji bi počinio delo koje bi kršilo ove odredbe ili važeće zakone i propise.

ČLAN 4: PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU

Sadržaji (konkretno podaci, informacije, ilustracije, logotipi, brendovi, elementi kreirani za sajt, itd.) koji se pojavljuju ili su raspoloživi na ovom sajtu zaštićeni su na ime autorskih prava i ostalih prava intelektualne svojine i predstavljaju isključivu svojinu firme Michelin. Svako kopiranje, reprodukcija, predstavljanje, adaptacija, izmena, objavljivanje, delimično ili u celini, sadržaja sajta Michelin, bilo kojim postupkom, jeste nezakonito, sa izuzetkom jedne jedinstvene kopije na samo jednom računaru, namenjene da je koristi isključivo privatno osoba koja je kopiju napravila. Elementi predstavljeni na ovom sajtu podležu izmenama bez prethodnog obaveštenja i stavljaju se na raspolaganje bez garancije bilo kakve vrste, izričite ili prećutne i ne mogu biti osnov za bilo kakvu nadoknadu. Informacije i slike sadržane na sajtu zaštićene su autorskim pravima © 2015 Michelin. Logotopi su registrovani zaštitni znaci.

ČLAN 5: KORIŠĆENJE DOKUMENATA

Neovlašćene izmene sadržaja ili njihovo korišćenje u druge svrhe osim dozvoljenog predstavljaju prekršaj prava svojine firne Michelin ili trećih lica.

U niže navedenim granicama, Michelin Vam odobrava pravo preuzimanja i objavljivajna sadržaja (i) kada postoji funkcija preuzimanja, (ii) u nekomercijalne svrhe, (iii) sa dobrom namerom i (iv) zadržavajući neizmenjenima odredbe o svojini i datum objavljivanja onlajn, navedene u tim sadržajima, ukoliko su ti podaci navedeni. Ovo pravo ni u kom slučaju ne sme da se protumači kao licenca, konkretno u pogledu marke ili logotipa.

ČLAN 6: OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Dokumenti i informacije objavljeni na ovom sajt dati su "u zatečenom stanju" bez ikakve izričite ili presudne garancije bilo kakve vrste. Michelin zadržava pravo da menja ili ispravlja sadržaj svog sajta u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Michelin se ne može smatrati odgovornim u slučaju zaraze informatičke opreme korisnika Interneta usled širenja virusa ili nekih drugih informatičkih infekcija. Korisnik ovog sajta treba da preduzme sve odgovarajuće mere zaštite svojih vlastitih podataka i/ili softvera od zaraze eventualnim virusima koji bi cirkulisali Internetom. Firma Michelin se ni u kom slučaju ne može smatrati odgovornom, u smislu ugovorne obaveze, krivične obaveze ili bilo kog drugog delovanja, za bilo kakvu neposrednu ili posrednu, incidentnu ili sporednu štetu, ili bilo kakvu drugu štetu, konkretno finansijske ili komercijalne prirode, koja bi prosticala iz korišćenja njenog sajta ili bilo kakve informacije dobijene na njenom sajtu.

ČLAN 7: ELEKTRONSKA POŠTA

Za korespondenciju sa firmom Michelin putem elekronske pošte, treba da popunite formular za kontakt na ovom sajtu. 

ČLAN 8: LIČNI PODACI

Vi priznajete da možemo da koristimo Vaše lične podatke i informacije o Vama prema Sporazumu o poverljivosti, našoj politici o ličnim podacima i našoj politici u pogledu kolačića, koji se priključuju ovim odredbama u skladu sa ovom napomenom. Ovim prihvatate uslove našeg Sporazuma o poverljivosti i Politike u pogledu kolačića.

ČLAN 9: GARANCIJA I ODGOVORNOST

Sadržaji objavljeni na sajtu dostavljaju se "u zatečenom stanju", bez ikakve izričite ili prećutne garancije bilo kakve vrste. Michelin zadržava pravo da menja, ispravlja, prekida i/ili briše sadržaje sajta ili pristup sajtu, bez prethodnog obaveštenja.Kompanija Michelin se neće moći smatrati odgovornom za slučaj zaraze Vaše informatičke opreme usled širenja nekog virusa ili nekih drugih informatičkih infekcija. Na Vama je da preduzmete sve odgovarajuće mere zaštite svoje informatičke opreme.

Ni u kom slučaju kompanija Michelin, njeni zaposleni, njeni isporučioci, ili partneri pomenuti na sajtu ne mogu se smatrati odgovornima, u smislu delovanja na ime ugovorne odgovornosti, krivične odgovornosti ili bilo kakvog drugog delovanja, za bilo kakvu neposrednu ili posrednu, incidentnu ili sporednu štetu bilo kakve vrste, ili bilo koju drugu štetu, konkretno finansijsku ili komercijalnu, koja bi proisticala iz korišćenja sajta, ili iz bilo kakve informacije dobijene na sajtu.

Ako sajt može da uspostavi proste ili duboke linkove sa sajtovima partnerima kompanije Michelin ili nekim trećim sajtovima, s tim da je za duboke linkove potrebna dozvola ovih poslednjih, Michelin ne vrši nikakvu kontrolu nad ovim sajtovima i ne obezbeđuje, shodno tome, nikakvu odgovornost u pogledui njihove dostupnosti, relevantnosti, raspoloživosti, sadržaja, reklame, proizvoda i/ili usluga raspoloživih na tim sajtovima ili sa tih sajtova. Tako, firma Michelin ni u kom slučaju nije odgovorna za neposrednu ili posrednu štetu koja bi mogla nastati prilikom Vašeg pristupa ili korišćenja partnerskog sajta ili, pak, usled nepoštovanja propisa od strane tog sajta.

ČLAN 10 : PRAVOSUDNA NADLEŽNOST I PRIMENJIVO PRAVO

Pravo kome podleže ovaj Internet sajt je српски pravo.